มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทย ปี58

        ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าซึ่งนับเป็นมูลค่านั้นประมาณแสนล้านบาท เราจึงรวบรวมข้อมูลมานำเสนอ 10 อันดับแรกของการส่งออกจากไทยไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในเอเชียเเละอเมริกา

โดยคิดจากมูลค่าของสินค้า ดังนี้

1. สหรัฐอเมริกา     มูลค่าการส่งออก 811,346  ล้านบาท

2. จีน                    มูลค่าการส่งออก 801,234 ล้านบาท

3. ญี่ปุ่น                 มูลค่าการส่งออก 675,7027 ล้านบาท

4. ฮ่องกง               มูลค่าการส่งออก 399,805 ล้านบาท

5. มาเลเซีย           มูลค่าการส่งออก 342,844 ล้านบาท

6. ออสเตรเลีย       มูลค่าการส่งออก 329,786 ล้านบาท

7. เวียดนาม            มูลค่าการส่งออก 301,215 ล้านบาท

8. สิงคโปร์             มูลค่าการส่งออก 294,436 ล้านบาท

9. อินโดนีเซีย        มูลค่าการส่งออก 263,739 ล้านบาท

10. ฟิลิปปินส์         มูลค่าการส่งออก 202,813 ล้านบาท

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์