ส่องเทรนด์ Logistics 2018 นวัตกรรม Big Data AI มาแน่

ในปี 2017 ที่ผ่านมา ได้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ได้เกิดขึ้นมากมายในอุตสาหกรรม Logistics เพื่อให้การขนส่งสินค้าในด้านของ Business-to Customer และ End User สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น และยังมีการพัฒนานวัตกรรม Logistics ในด้าน Business- to Business เพื่อให้การจัดการขนส่ง และประสานงานทั้งในและ ระหว่างบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
ในปี 2018 นี้มาพบกับ 3 เทรนด์นวัตกรรม Logistics ที่น่าสนใจได้แก่


IOT (Internet of Things)
และ Big Data

1

IoT คือ: เทคโนโลยีที่อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆเข้าด้วยกัน ทำให้เราสามารถควบคุมการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต
Big Data คือ: กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ ได้แก่ ขนาดปริมาณข้อมูล, ความหลากหลาย, มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา, และความไม่ชัดเจน ซึ่งจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์หาแนวโน้มความชอบของลูกค้า

การนำเทคโนโลยีทั้ง 2 อย่างนี้มาใช้ด้วยกันกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สามารถเพิ่มประสิทธิการขนส่ง และช่วยลดต้นทุนได้ เช่น การวิเคราะห์เส้นทาง หรือความเข้าใจในลูกค้ามากขึ้น เป็นต้น


E-Brokerage Platform

2-1

เป็นพื้นที่ที่รวม Supply และ Demand เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบราคา และเกิดการซื้อขายสินค้า หรือบริการได้ง่ายขึ้นซึ่งมีมากในอุตสาหกรรมพาณิชย์ การโรงแรมและท่องเที่ยว

E-Brokerage Platform สามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในด้านการซื้อขายบริการขนส่ง โดยผู้ใช้บริการ (Demand) สามารถเปรียบเทียบค่าบริการ และเลือกจองใช้บริการบริษัทขนส่งได้ง่ายขึ้นผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ในด้านของบริษัทขนส่ง (Supply) ก็ได้รับประโยชน์ทั้งในด้านโอกาสการได้ลูกค้าเพิ่ม และการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นสามารถนำรถที่ว่างมาให้บริการขนส่ง หรือนำรถที่วิ่งมามำ Backhual ได้เพิ่อลดการวิ่งเที่ยวเปล่าขากลับของรถบรรทุก


Blockchain support Transparency

3

เป็นฐานกระจายข้อมูลที่เก็บรักษาบันทึกรายการเจริญเติบโตบริษัทที่เรียกว่าบล็อค ข้อมูลในบล็อกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ เนื่องจากแต่ละบล็อคมีการประทับเวลาและลิงก์ไปยังบล็อกก่อนหน้า ประโยชน์ของการนำ Blockchain มาใช้กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ นอกจากความโปร่งใสแล้ว ยังสามารถเป็นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง เช่นการเก็บข้อมูลลูกค้า, หรือข้อมูลปัญหาต่างๆ ส่งผลให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาของกระบวนการการขนส่งได้

 

4

Giztix โลจิสติกส์สตาร์ทอัพได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวงการโลจิสติกส์ ทั้งในด้านการทำ IoT (internet of things) และ BigData โดยมีระบบ TMS ให้กับบริษัทขนส่ง เพื่อสามารถจัดการงานขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ลูกค้า และบริษัทสามารถตรวจสถานการณ์ขนส่งสินค้าได้ง่ายขึ้น ผ่านคอมพิวเตอร์ และมือถือ 


นอกจากนี้ Giztix ยังเป็น Logistics Marketplace หรือที่เรียกว่าเทคโนโลยี E-Brokerage Platform ที่ให้บริษัทขนส่ง และลูกค้าสามารถเช็คราคา และจองบริการขนส่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์โดยมีสามารถจับคู่ Match เพื่อให้สามารถค้นหาบริษัทขนส่งได้ง่ายขึ้น

Giztix จึงเป็นนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งในด้าน Demand และ Supply ของโลจิสติกส์ และได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก AddVentures by SCG จนกลายเป็น Sereies A Startup

 

 

 

ขอบคุณเนื้อหาที่น่าสนใจจาก , Thumpsup
ทีมาอ้างอิง:  https://goo.gl/BcPd6i