Home GIZTIX News ปัญหาที่มักพบในระบบขนส่ง

ปัญหาที่มักพบในระบบขนส่ง

by Giztix
1339 views
ปัญหาที่มักพบในระบบขนส่ง

ระบบขนส่งในประเทศไทยกำลังเติบโตและถูกจับตามองจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยได้ดำเนินการลงทุนด้านระบบขนส่งทั้งการขนส่งทางบก-ทางน้ำ-ทางอากาศมากขึ้น แต่ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดและปัญหาในการดำเนินกิจการ ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

1.ปัญหาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่ง

  • ระบบขนส่งทางเรือ ท่าเรือหลักของไทยไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดินเรือหลักของโลก จึงเกิดข้อจำกัดในเรื่องของประสิทธิภาพของช่องทางการค้า
  • ระบบขนส่งทางอากาศ การสร้างเครือข่ายทางการค้ายังไม่เป็นที่รู้จักและมีอุปสรรคในเรื่องของขีดความสามารถด้านเทคโลยีที่พัฒนาช้า
  • ระบบขนส่งแบบราง ยังมีประสิทธิถาพที่ไม่มากพต่อการตอบสนองการส่งสินค้าไปยังผู้ใช้บริการ เนื่องจากยังมีสถานีเพื่อรองรับสินค้าที่ไม่เพียงพอ และขาดศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่สำคัญ
  • ระบบขนส่งทางถนน ยังพบปัญหาการจราจรติดขัด พนักงานขับรถยังไม่มีความชำนาญในเส้นทางมากพอ และมักเกิดอุบัติเหตุระหว่างการส่งบ่อยครั้ง จึงทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนด

2.ปัญหาด้านผู้ให้บริการระบบขนส่ง บุคลากรและพนักงานยังขาดแคลนความรู้ในด้านระบบขนส่งและโลจิสติกส์ อีกทั้งยังไม่มีการสร้างมาตรฐานอาชีพด้านระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการวัดประสิทธิภาพและพัฒนาการของตัวบุคคลและองค์กร

3.ปัญหาด้านผู้ให้บริการระบบขนส่ง ผู้ให้บริการด้านการขนส่งยังไม่มีศักยภาพมากพอที่จะแข่งขันกับบริษัทต่างชาติเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในอาเซียนอย่างเช่น การจัดการการขนส่งสินค้าทางเรือของประเทศสิงคโปร์ ที่สามาถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการกำหนดนโยบายด้านการขนส่งทางทะเลที่ชัดเจนและมีองค์กรเฉพาะเพื่อรับผิดชอบกิจการท่าเรือและพาณิชย์นาวี ในขณะที่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท่าเรือของไทย ปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร พิธีการ กฎระเบียบ รวมถึงปัญหากำลังคนด้านพาณิชย์นาวี นอกจากนี้รัฐบาลยังละเลยและไม่ให้ความสำคัญกับระบบโลจิสติกส์เท่าที่ควร

4.ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปสรรคสำคัญคือขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายของการทำธุรกรรมระหว่างองค์กรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรยังคงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้งปัญหาเรื่องการจัดเก็บข้อมูลการขนส่ง ดังนั้นจำเป็นต้องเสริมสร้างและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจังมากขึ้น

5.ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ระบบขนส่งของไทยยังคงขาดทักษะในการทำการตลาด เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดกลยุทธ์ทางการตลาด อีกทั้งยังมีกระบวนการจัดการที่ซับซ้อน หลายขั้นตอน และยัง ไม่ค่อยเปิดใจนำเทคโนโลยีหรือความคิดสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

6.ปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กร ธุรกิจการขนส่งในปัจจุบันยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคหรือปัญหาต่อการดำเนินกิจการ และเป็นเหตุให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนค่าแรงงาน ต้นทุนค่าขนส่ง เนื่องจากค่าเงินที่แข็งตัว ค่าน้ำมันแพงขึ้น คู่แข่งขันมีมากและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัว ปรับวิธีการทำธุรกิจ และหากลยุทธ์มาปรับใช้ในการทำธุรกิจ เพื่อให้สามารถอยู่รอดและสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้

Leave a Comment