Home Knowledges การขนส่งระหว่างประเทศ International Logistics Services

การขนส่งระหว่างประเทศ International Logistics Services

by Giztix
22154 views
การขนส่งระหว่างประเทศ International Logistics Services

ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ หรือ International Logistics Services คือ การวางแผน ควบคุมกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งตามความต้องการหรือข้อตกลงของคู่ค้า และการส่งสินค้าจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาการค้า ซึ่งระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก เพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ ผลกำไร และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ GDP ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยรูปแบบหลักสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันประกอบด้วย

1.การส่งสินค้าทางอากาศ นับว่าเป็นช่องทางการขนส่งที่รวดเร็วมากที่สุด ซึ่งการให้บริการจะมีการรับประกันเวลาในการส่งมอบสินค้าหรือวัสดุให้กับผู้รับสินค้าที่ประเทศปลายทาง เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่าย สินค้าที่ต้องสั่งจองมาด้วยความรวดเร็ว สินค้ามีปริมาณน้อย และสินค้าที่ต้องการการส่งแบบรวดเร็ว เช่น สินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ ผัก และผลไม้ แต่การขนส่งประเภทนี้จะมีค่าใช้จ่ายแพงกว่าการขนส่งประเภทอื่น

2.การส่งสินค้าทางทะเล เป็นช่องทางการขนส่งสินค้าที่ประหยัดต้นทุนที่สุด เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมาก ระยะทางไกล ไม่เร่งด่วน และเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือก เครื่องจักร ยางพารา การขนส่งประเภทนี้จำเป็นต้องมีวางแผนที่ดี เนื่องจากเราไม่สามารถคาดเดาระยะเวลาในการขนส่งสินค้าที่แน่นอนได้ เพราะบางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่ง เช่น พายุเข้า คลื่นลมทะเลมีความไม่แน่นอน เป็นต้น

3. การขนส่งสินค้าทางบก การขนส่งสินค้าทางบกจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • การขนส่งทางถนน ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางถนนคือ รถบรรทุก เหมาะสมกับการขนส่งประเทศใกล้เคียง เพราะเป็นการขนส่งสินค้าที่สะดวก รวดเร็ว สามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรง แต่ในกรณีที่ต้องส่งสินค้าไปต่างประเทศที่มีระยะทางไกลและไม่สามารถใช้การขนส่งทางถนนได้โดยตรง รถบรรทุกจะทำงานโดยการบรรทุกสินค้าไปส่งยังศูนย์กระจายสินค้า จุดแลกเปลี่ยนสินค้า หรือท่าเรือ เพื่อส่งสินค้าต่อทางเรือหรือทางอากาศแทน ซึ่งการขนส่งทางถนนจะตอบสนองต่อการขนส่งสินค้าประเภท สินค้าอุปโภค และบริโภค
  • การขนส่งระบบราง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางรางคือ รถไฟ เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าหนักๆ ปริมาณมากและในระยะทางไกล อัตราค่าบริการไม่แพง การขนส่งทางรถไฟจะมีกำหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทาง ในระยะเวลาแน่นอน และมีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้า ส่วนใหญ่สินค้าที่ส่งผ่านรถไฟคือ น้ำมัน และปูนซีเมนต์

4.การส่งสินค้าผ่านท่อ การขนส่งทางท่อเป็นระบบขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งต้องอยู่ในรูปของเหลวบริเวณที่ท่อผ่านจะต้องมีความชันไม่มาก เพื่อให้ของเหลวที่ไหลผ่านท่อไม่ไหลย้อนกลับและจะไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับ สินค้าที่นิยมขนส่งทางท่อ ได้แก่ น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ

GIZTIX แอพพลิเคชันและเว็บไซต์ ที่ให้บริการจองรถขนส่งแบบเหมาคัน สามารถเช็คราคา และติดตามสถานะได้ด้วยตนเอง

You may also like

Leave a Comment